o Stowarzyszeniu

o stowarzyszeniu 

 

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPiN łączy krajowe instytucje współpracujące na rzecz badań i profesjonalizacji w obszarze komunikacji nauki. Angażujemy się w formalną i nieformalną edukację opartą na doświadczaniu, zadawaniu pytań i samorozwoju. Propagujemy idee oparte na wiedzy, które wykorzystujemy do aktywizowania obywateli podczas organizowanych wydarzeń. Stosujemy różne metody komunikacji naukowej, od interaktywnych wystaw, poprzez pikniki naukowe, konferencje, warsztaty aż po publikacje popularnonaukowe.

SPiN powstało w grudniu 2018 roku, jako kontynuacja pięcioletnich działań Porozumienia Społeczeństwo i Nauka, zrzeszającego centra nauki, instytucje kultury, instytuty badawcze oraz inne organizacje prowadzące działalność związaną z popularyzacją nauki, edukacją i działaniami kulturotwórczymi.

Co chcemy osiągnąć

Stowarzyszenie to sieć współpracy zrzeszająca obecnie 37 członków, wśród których znajdują się krajowe centra nauki, muzea, instytucje kultury i instytuty badawcze. Naszym najważniejszym celem jest:

  • rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji;
  • zachęcanie do krytycznego i kreatywnego myślenia;
  • budowanie poczucia podmiotowości i odpowiedzialności;
  • wspomaganie lepszego rozumienia nauki i inspirowanie dialogu społecznego. 

Najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi przez SPiN, które są jednocześnie narzędziami komunikacji z branżą i społeczeństwem są:

  • Dzień Nauki Polskiej;
  • Konferencja Interakcja-Integracja;
  • SPiN Day.

Zapraszamy do współpracy

W  SPiNie stawiamy na dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i cennym know how. Wspólnie podejmujemy działania o charakterze ogólnopolskim, budując tym pozycję SPIN do reprezentowania środowiska w debacie publicznej poświęconej ważnym społecznie tematom naukowym. Z sukcesami współdziałamy też w poszukiwaniu różnych źródeł finansowania dla wspólnie realizowanych projektów i inicjatyw.

Do naszych działań zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów pracujących w nauce i kulturze, edukatorów zajmujących się edukacją formalną i nieformalną oraz dziennikarzy podejmujących tematy naukowe i popularnonaukowe.

Skip to content