polityka prywatności

polityka prywatności

Administrator danych osobowych.
Administratorem danych jest Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-039 Warszawa.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres biuro@stowarzyszeniespin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO), w ramach realizacji naszych zadań statutowych związanych z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN, w tym podmioty, z którymi Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN zawarło umowę na świadczenie z zakresu obsługi prawnej, księgowej czy informatycznej.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustaw, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
e) cofnięcia wyrażonej zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę.

Skip to content