deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

Strona internetowa

Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://stowarzyszeniespin.pl

Strona została opublikowana dnia data publikacji w formacie 2021-07-30.

Na stronie nie wykonano istotnych aktualizacji.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wprowadzeniem

Treści niedostępne niezgodne z ustawą

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. Trwa praca nad pełnym udostępnieniem zamieszczanych plików.
 • Strona nie posiada mapy strony oraz wyszukiwarki.
 • Trwa wprowadzanie opisów alternatywnych dla obrazów.
 • Nie występuje informacja o otwarciu nowego okna. Trwają prace nad jej wprowadzeniem.

 Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Strona posiada dodatkowe udogodnienia z możliwością włączenia lub wyłączenia z poziomu nawigacji strony:

 • tryb dużych fontów (możliwość powiększenia wielkości liter na stronie),
 • skalę szarości,
 • kontrast,
 • jasne tło,
 • podkreślenie odnośników,
 • zwiększenie czytelności poprzez pogrubienie tekstu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-07-30.
 • Nie wykonano aktualizacji deklaracji dostępności.
 • Na stronie dostępne są podstawowe skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt w sprawie dostępności oraz przyjmowanie wniosków: Maja Banaszczyk;

m.banaszczyk@experyment.gdynia.pl ; nr telefonu 504 252 951.

Każdy ma prawo:

 • Złożyć wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji.
 • Złożyć żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.
 • Złożyć żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu np. opisanie zawartości filmu nagranego bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej żądanie.
 • Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi.
 • Sposób kontaktu.
 • Wskazanie preferowanego sposobu dostęp, jeśli wniosek dotyczy alternatywnego udostępnienia informacji.

Podmiot publiczny zobowiązany jest:

 • Zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.
 • Zawiadomić osobę składającą wniosek, jeśli termin zrealizowania żądania nie jest możliwy do realizacji.
 • Podać termin, w którym spełnienie żądania jest możliwe, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji, jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej poszczególnych instytucji wchodzących w skład  Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych członków SPIN lub poprzez kontakt telefoniczny z daną organizacją.

Aplikacje mobilne

Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content